โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ม.3
ม.3
ตารางการเรียนและลิ้งค์ข้อมูลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 14 มิถุยายน 2564
วันที่/เวลา 08.30-11.30 11.30-12.30 12.30-14.00 14.00-15.30
อังคารที่1มิถุนายน 64 วิทยาศาสตร์
ครูน้ำฝน
ครูพชร
รหัสเข้าห้องเรียน google classroom
ม3/1
รหัสของชั้นเรียน
d5fcbwx
 
ม.3/2
รหัสของชั้นเรียน
zoym7h6
 
 ม.3/3
รหัสของชั้นเรียน
7orhiar
 
ม.3/4
รหัสของชั้นเรียน
azob4zi
 
ม.3/5
รหัสของชั้นเรียน
f5fjwdz
พักกลางวัน สุขศึกษาและพละศึกษา
ครูสุภาภรณ์ 
จากคลิป
ให้นักเรียนสรุปพัฒนาการของวัยทารก
วัยเด็ก วัยรุ่น ลงในสมุดวิชาสุขศึกษา
ส่งงานวันเปิดเรียนปกติ
ครูสุดเขตต์
โครงงานวิทยาศาสตร์
ครูน้ำฝน
ครูพชร
พุธที่2มิถุนายน 64 คณิตศาสตร์
ครูกฤติเดช
จากคลิป และ  
แบบทดสอบหลังเรียน
พักกลางวัน ดนตรี-นาฏศิลป์
ครูเจนณรงค์
รหัสเข้าห้องเรียน google classroom
วิชาดนตรี ม.3.1 yz46hhs
ม.3/2 7ltw34h ม.3/3 lrpq5hd
ม.3/4 qo5wniz ม.3/5 l5pq5au
เรียนออนไลน์ใน Google meet
โครงงานคณิตศาสตร์
ครูกฤติเดช
ครูนิภาวรรณ
พฤหัสบดีที่3มิถุนายน 64 ภาษาอังกฤษ
ครูพิมลพรรณ
เรียนออนไลน์ใน Zoom
 
Meeting ID: 460 082 4810
Passcode: kruaor3
 
พักกลางวัน ทัศน์ศิลป์
ครูชนากานต์
เทคโนโลยีสานสนเทศ
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์
ครูโสรดา
เรียนออนไลน์ใน Zoom
Join Zoom Meeting

Meeting ID: 250 837 8133
Passcode: XcntD0
ศุกร์ที่4มิถุนายน 64 วิทยาการคำนวณ
ครูโสรดา
เรียนออนไลน์ใน Zoom
Join Zoom Meeting

Meeting ID: 250 837 8133
Passcode: XcntD0
พักกลางวัน สังคมศึกษา
ครูอภิรดี
เรียนออนไลน์ใน Google meet
 
แนะแนว ส่งงานหรือชิ้นงาน
หรือแบบฝึกกิจกรรม
เสาร์ที่5มิถุนายน 64  ภาษาไทย
ครูปัทมา
เรียนออนไลน์ใน Google meet
 
 ภาระงานมีดังนี้
1.ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่กำหนดให้ พร้อมหาความหมาย (หากคำนั้นมีมากกว่า 1 ความหมาย ให้นักเรียนเขียนมาทั้งหมด)
2. ให้นักเรียนชมคลิปวีดิโอ (ครูโอ๋) การอ่านร้อยแก้วและมารยาทในการอ่าน พร้อมกับสรุปเนื้อหาจากคลิปที่ได้ชม
3. ให้นักเรียนอ่านหนังสือวิวิธภาษา บทที่ 1 "อะไร ๆ ก็ไม่เป็นไร" และครูจะถามเมื่อถึงชั่วโมงถัดไปค่ะ
สไลด์เขียนตามคำบอกพื้นฐาน
  คลิปวิดีโอ(ครูโอ๋)
 
 หมายเหตุ 1. เขียนคำศัพท์ให้ใช้สมุดที่มีเส้น 5 เส้น หรือ 2 เส้น ก็ได้นะคะ
หมายเหตุ 2.การทำกิจกรรมของภาษาไทย( ที่ไม่ใช่การเขียนคำศัพท์) ให้ใช้สมุดเส้นเดียวนะคะ
พักกลางวัน ประวัติศาสตร์
ครูวราพล
เรียนออนไลน์ใน Google meet
ภาระงาน
ให้นักเรียนนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจมาคนละ 1 เรื่อง
นำเสนอลงใน A4 พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
ทบทวนเนื้อหา เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมได้ ในหนังสือประวัติศาสตร์หน้า 7

 
การงานอาชีพและงานช่าง
ครูเจนณรงค์
รหัสเข้าห้องเรียน google classroom วิชากางาน
ม.3/1 k6c4rnw   ม.3/2 zxdekcb   ม.3/3 q3j6ohq
ม.3/4 5evcntr   ม.3/5 6reqiyy
เรียนออนไลน์ใน Google meet
- - - - -
จันทร์ที่7มิถุนายน 64  ภาษาไทย
ครูปัทมา
เรียนออนไลน์ใน Google meet
ภาระงาน
ให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรอง จากบทกาพย์เอราวัณ (หน้า 120) หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ โดยให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบและ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 1 จบ ลงในสมุดเขียนตามคำบอก ด้านหลัง นะคะ และสอบท่องตอนเปิดมาโรงเรียนนะคะ

บทอาขยาน | บทพากย์เอราวัณ (ทำนองเสนาะ)

การอ่านบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 โคลงสี่สุภาพ

เขียนตามคำบอก คำพื้นฐาน
พักกลางวัน ประวัติศาสตร์
ครูวราพล
เรียนออนไลน์ใน Google meet

ภาระงาน
แบบฝึกหัดทวีปยุโรป ครั้งที่ 1
การงานอาชีพและงานช่าง
ครูเจนณรงค์
รหัสเข้าห้องเรียน google classroom วิชากางาน
ม.3/1 k6c4rnw   ม.3/2 zxdekcb   ม.3/3 q3j6ohq
ม.3/4 5evcntr   ม.3/5 6reqiyy
เรียนออนไลน์ใน Google meet
อังคารที่8มิถุนายน 64 วิทยาศาสตร์
ครูน้ำฝน
ครูพชร
เรียนออนไลน์ใน Google meet
พักกลางวัน ดนตรี-นาฏศิลป์
ครูเจนณรงค์
เรียนออนไลน์ใน Google meet
โครงงานวิทยาศาสตร์
ครูน้ำฝน
ครูพชร
พุธที่9มิถุนายน 64 คณิตศาสตร์
ครูกฤติเดช
เรียนออนไลน์ใน Google meet
พักกลางวัน สุขศึกษาและพละศึกษา
ครูสุภาภรณ์
ครูสุดเขตต์
โครงงานคณิตศาสตร์
ครูกฤติเดช
ครูนิภาวรรณ
พฤหัสบดีที่10มิถุนายน 64 ภาษาอังกฤษ
ครูพิมลพรรณ
เรียนออนไลน์ใน Zoom
 
Meeting ID: 460 082 4810
Passcode: kruaor3
ภาระงาน
ใบงานเรื่อง About Me
พักกลางวัน ทัศน์ศิลป์
ครูชนากานต์
เทคโนโลยีสานสนเทศ
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์
ครูโสรดา
เรียนออนไลน์ใน Zoom
Join Zoom Meeting

Meeting ID: 250 837 8133
Passcode: XcntD0
ศุกร์ที่11มิถุนายน 64 วิทยาการคำนวณ
ครูโสรดา
เรียนออนไลน์ใน Zoom
Join Zoom Meeting

Meeting ID: 250 837 8133
Passcode: XcntD0
พักกลางวัน สังคมศึกษา
ครูอภิรดี
แนะแนว ส่งงานหรือชิ้นงาน
หรือแบบฝึกกิจกรรม
เสาร์ที่12มิถุนายน 64 วิทยาศาสตร์
ครูน้ำฝน
ครูพชร
พักกลางวัน สุขศึกษาและพละศึกษา
ครูสุภาภรณ์
ครูสุดเขตต์
โครงงานวิทยาศาสตร์
ครูน้ำฝน
ครูพชร