มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน
วิชาที่ เวลา/วัน อังคาร 26 ก.ค.65 พุธ 27 ก.ค.65
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ค21101
คณิตศาสตร์
ว21101
วิทยาศาสตร์
ม1/1

ม1/2

ม1/3-5
วิชาที่ 2
เวลา 09.30 - 10.00 น.
ศ21102
ดนตรี-นาฏศิลป์(ดนตรี)
พ21101
สุขศึกษา
.วิชาที่ 3
เวลา 10.10 - 11.10 น.
ท21101
ภาษาไทย
อ21101
ภาษาอังกฤษ
ม1/1

ม1-2-5
พักกลางวัน
เวลา 11.30-12.30 น
---------- ----------
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอบกลางภาคเรียน
วิชาที่ 4
เวลา 12.30 - 13.30 น.
ส21101
สังคมศึกษา
ค21201
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(ใช้ข้อสอบ)
วิชาที่ 5
เวลา 13.30 - 14.00 น.
ศ21101
ทัศนศิลป์
ส21102
ประวัติศาสตร์
วิชาที่ 6
เวลา 14.00 - 14.30 น.
ว21102
วิทยาการคำนวณ
(ใช้ข้อสอบ)
ง21101
การงานอาชีพ
วิชาที่ 7
เวลา 14.30 - 15.00 น.
พ21101
พลศึกษา
ม1/1-1/4

ม1/5
อ21101
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.1/1

ว21202
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม1/2-1/4)

พ21201
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.1/5
วิชาที่ 8
เวลา 15.00 - 15.30 น.
ว21201
สะเต็มศึกษา
ม1/1, 1/3 , 1/4 , 1/5


ม1/2
ศ21201
ระบำเบ็ดเตล็ด(ม1/2-1/4)

ศ21202
กีฬาฟุตบอล ม.1/5
วิชาที่ 9
เวลา 15.30 - 16.00 น.
  พ21203
กรีฑา ม.1/5