โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน
วิชาที่ เวลา/วัน พุธ 12 ม.ค.65 พฤหัสบดี 13 ม.ค.65 ศุกร์ 14 ม.ค.65
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ค21102
คณิตศาสตร์
ว21103
วิทยาศาสตร์
อ21102
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่ 2
เวลา 09.30 - 10.30 น.
พ21102
สุขศึกษา
ศ21103
ทัศนศิลป์
ส21104
ประวัติศาสตร์
.วิชาที่ 3
เวลา 10.30 - 11.30 น.
ว21104
การออกแบบและเทคโนโลยี
ง21102
การงานอาชีพ
ม1/1

ม1/2

ม1/3

ม1/4

ม1/5
ว21203
สะเต็มศึกษา
ม1/1-1/5
พักกลางวัน
เวลา 11.30-12.30 น
---------- ---------- แบบประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่2/2564
วิชาที่ 4
เวลา 12.30 - 13.30 น.
ท21102
ภาษาไทย
ม1/1

ม1/2

ม1/3

ม1/4

ม1/5
ส21103
สังคมศึกษา
พ21102
พลศึกษา
วิชาที่ 5
เวลา 13.30 - 14.30 น.
ศ21104
ดนตรี-นาฏศิลป์(นาฏศิลป์)
ค21202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(ม1/1-1/4)
ว21204
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ม1/2-1/4)
วิชาที่ 6
เวลา 14.30 - 15.30 น.
อ21202
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.1/1


พ21202
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.1/5
ศ21202
การปฏิบัติขลุ่ยหลิบ

ม1/2

ม1/3

ม.1/4
พ21205
กีฬาฟุตบอล ม.1/5

พ21206
กรีฑา ม.1/5