โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน

วิชาที่ เวลา/วัน พุธ 12 ม.ค.65 พฤหัสบดี 13 ม.ค.65 ศุกร์ 14 ม.ค.65
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ค22102
คณิตศาสตร์
ว22103
วิทยาศาสตร์
ม2/1

ม2/2

ม2/3

ม2/4

ม2/5
อ22102
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่ 2
เวลา 09.30 - 10.30 น.
พ22102
สุขศึกษา
ศ22103
ทัศนศิลป์
ส22104
ประวัติศาสตร์
.วิชาที่ 3
เวลา 10.30 - 11.30 น.
ว22104
การออกแบบและเทคโนโลยี
ง22102
การงานอาชีพ
ค22202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
พักกลางวัน
เวลา 11.30-12.30 น
---------- ---------- แบบประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่2/2564
วิชาที่ 4
เวลา 12.30 - 13.30 น.
ท22102
ภาษาไทย
ส22103
สังคมศึกษา
ม2/1

ม2/2

ม2/3

ม2/4

ม2/5
พ22102
พลศึกษา
วิชาที่ 5
เวลา 13.30 - 14.30 น.
ศ22104
ดนตรี-นาฏศิลป์(นาฏศิลป์)
ศ22202
การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์
ว22204
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ม2/2-2/4)
วิชาที่ 6
เวลา 14.30 - 15.30 น.
อ22202
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม2/1


พ22204
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.2/5
ว22203
สะเต็มศึกษา
ม2/1-2/4
พ22205
กีฬาฟุตซอล ม.2/5

พ22206
กีฬาตะกร้อ ม.2/5