มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน

วิชาที่ เวลา/วัน อังคาร 26 ก.ค.65 พุธ 27 ก.ค.65
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ค22101
คณิตศาสตร์
ว22101
วิทยาศาสตร์
วิชาที่ 2
เวลา 09.30 - 10.00 น.
ศ22102
ดนตรี-นาฏศิลป์(ดนตรี)
พ22101
สุขศึกษา
วิชาที่ 3
เวลา 10.10 - 11.10 น.
ท22101
ภาษาไทย
อ22101
ภาษาอังกฤษ
พักกลางวัน
เวลา 11.30-12.30 น
---------- ----------
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอบกลางภาคเรียน
วิชาที่ 4
เวลา 12.30 - 13.30 น.
ส22101
สังคมศึกษา
ค22201
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
 ม2/1-2/4
วิชาที่ 5
เวลา 13.30 - 14.00 น.
ศ22101
ทัศนศิลป์
ส22102
ประวัติศาสตร์
วิชาที่ 6
เวลา 14.00 - 14.30 น.
ว22102
วิทยาการคำนวณ
ง22101
การงานอาชีพ 
วิชาที่ 7
เวลา 14.30 - 15.00 น.
พ22101
พลศึกษา
อ22201
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม2/1
(ใช้ข้อสอบ)

ว22202
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม2/2-2/4

พ22202
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.2/5
วิชาที่ 8
เวลา 15.00 - 15.30 น.
ว22201
สะเต็มศึกษา
ม2/1

ม2/2-2/4

ม.2/5
ศ22201
รำมังคละ (ม2/2-2/4)

พ22202
กีฬาฟุตซอล ม.2/5
วิชาที่ 9
เวลา 15.30 - 16.00 น.
- พ22203
กีฬาตะกร้อ ม.2/5