มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน

วิชาที่ เวลา/วัน อังคาร 26 ก.ค.65 พุธ 27 ก.ค.65
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ค23101
คณิตศาสตร์
ว23101
วิทยาศาสตร์
วิชาที่ 2
เวลา 09.30 - 10.00 น.
ศ23102
ดนตรี-นาฏศิลป์(ดนตรี)
พ23101
สุขศึกษา ม3/1-4

ม3/5
(ใช้ข้อสอบ)
วิชาที่ 3
เวลา 10.10 - 11.10 น.
ท23101
ภาษาไทย
อ23101
ภาษาอังกฤษ 

เฉพาะนักเรียนม3/1 ที่เรียนกับ Miss Donna
พักกลางวัน
เวลา 11.30-12.30 น
---------- ----------
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอบกลางภาคเรียน
วิชาที่ 4
เวลา 12.30 - 13.30 น.
ส23101
สังคมศึกษา
ค23201
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
วิชาที่ 5
เวลา 13.30 - 14.00 น.
ศ23101
ทัศนศิลป์
ส23102
ประวัติศาสตร์
วิชาที่ 6
เวลา 14.00 - 14.30 น.
ว23102
วิทยาการคำนวณ
ม3/1 3/2 3/3 3/5

ม3/4
ง23101
การงานอาชีพ 
วิชาที่ 7
เวลา 14.30 - 15.00 น.
พ23101
พลศึกษา
ศ23201
นาฏศิลป์พื้นเมือง
วิชาที่ 8
เวลา 15.00 - 15.30 น.
ว23201
สะเต็มศึกษา ม3/1
(ใช้ข้อสอบ)

3/2

3/3-3/4


พ23203
กีฬาบาสเกตบอล ม.3/5
อ23201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม3/1

ว23202
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ม3/2-3/3)

ม3/4

พ23201
วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.3/5
วิชาที่ 9
เวลา 15.30 - 16.00 น.
ง23201
งานช่าง ม3/2-3/4

พ23202
กีฬาวอลเลย์บอล ม3/5