โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
คลิกเลือกรายวิชาให้ตรงกับช่วงเวลาและตารางสอบของนักเรียน

วิชาที่ เวลา/วัน พฤหัสบดี 17 มี.ค.65 ศุกร์ 18 มี.ค.65
วิชาที่ 1
เวลา 08.30 - 09.30 น.
ส23103
สังคมศึกษา
ม3/1

ม3/2 -5
ส23104
ประวัติศาสตร์
วิชาที่ 2
เวลา 09.30 - 10.30 น.
พ23201
สุขศึกษา
ง23102
การงานอาชีพ

ม3/2

ม3/3

ม3/4

ม3/5
.วิชาที่ 3
เวลา 10.30 - 11.30 น.
ว23104
การออกแบบและเทคโนโลยี
ว23204
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พักกลางวัน
เวลา 11.30-12.30 น
---------- ----------
วิชาที่ 4
เวลา 12.30 - 13.30 น.
ศ23104
ดนตรี-นาฎศิลป์
พ23102
พลศึกษา
วิชาที่ 5
เวลา 13.30 - 14.30 น.
ศ23202
การขับร้องเพลง
ศ23103
ทัศนศิลป์
วิชาที่ 6
เวลา 14.30 - 15.30 น.
ง23202
งานประดิษฐ์
ม3/1

ม3/2

ม3/3

ม3/4

ม3/5
อ23202
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.3/4

ว23206
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์
ม.3/5