โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 สัปดาห์ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และสาระคณิตศาสตร์
26 ก.ค. 61 ค่ายรักการอ่าน
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สาระภาษาไทย