โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้การวิจัย
นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสภาพปัญหา ให้ทันสมัยตลอดเวลา

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นห้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน