พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
กลยุทธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง มีภารกิจจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ 2564 ได้ กำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1  กลยุทธ์ (Strategies)  
        กลยุทธ์ที่  1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน
        กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพการบริการและการจัดการศึกษา
        กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาคุณภาพครูสู่ครูมืออาชีพ
        กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัด
3.2  ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่  1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน
          ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย
2. ร้อยละของผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพองค์รวมที่เหมาะสมตามวัย
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ
7. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถและความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และภาษา
9. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพอย่างเต็มตามศักยภาพ
 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพการบริการและการจัดการศึกษา
          ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของ รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
3. ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
5. โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูสู่ครูมืออาชีพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการงานวิจัย
2  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม  พัฒนาด้านนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 
กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา เด็ก และผู้เรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดและสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษา
          ตัวชี้วัดความสำเร็จ
  1. สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัด
  2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
  3. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียน
  4. ร้อยละของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ
  5. โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา