โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัทมา กนกนิรันดร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบังอร ทองงามขำ

นางสาวจินดารัตน์ วรยศ

นางสาวณัฐกานต์ เฟื่องมณี

นางสาววิไล ทองไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลสตรี สังเสวี

นายทัศไนย โพธิ์ทอง

นางสาวพิไลวรรณ จริยา

นางสาวสุธิดา ขุ้นคีรี

น.ส.พิริยา จันทร์กลิ่น