กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัทมา กนกนิรันดร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจินดารัตน์ วรยศ

นางสาวกุลสตรี สังเสวี

นายทัศไนย โพธิ์ทอง

นางสาวพิไลวรรณ จริยา

นางสาวสุธิดา ขุ้นคีรี

นางสาวธัญชนก ฤทธิ์สอน