กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัทมา กนกนิรันดร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจินดารัตน์ วรยศ

นางสาววิไล ทองไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลสตรี สังเสวี

นายทัศไนย โพธิ์ทอง

นางสาวพิไลวรรณ จริยา

นางสาวสุธิดา ขุ้นคีรี

น.ส.พิริยา จันทร์กลิ่น

นางสาวพนัดฎา เบ็ญพาด
นักศึกษาฝึกสอน