โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรุง แปงจำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชุดาภา เด่นประเสริฐ
ครู คศ.3

นางชนากานต์ เชื้อทอง

นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว

นายสาธิต. สีหะวงษ์.
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาววรัญญา ล่อนทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ