กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ บุญธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฐนันท์ น่วมด้วง

นางสาวอัจฉรียา มั่นสวาทะไพบูลย์

นางสาวรัชนิดา กันทะสุข

นางสาวณพิชญา เพ็ชรนิล

นายสุจินดา อินยะ
ครูผู้ช่วย

นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว