โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรุง แปงจำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชุดาภา เด่นประเสริฐ
ครู คศ.3

นายเจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว

นางสาวณัฐนันท์ น่วมด้วง

นางสาวอัจฉรียา มั่นสวาทะไพบูลย์

นางสาวรัชนิดา กันทะสุข

นางสาวณพิชญา เพ็ชรนิล

นายกิตติศักดิ์ บุญธรรม

นายนราธร บุญดัด

นายอัครชัย สีเทศ