โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 - - -  
อนุบาล 2 56 44 100  
อนุบาล 3 54 43 197  
ประถมศึกษาปีที่ 1 54 50 104  
ประถมศึกษาปีที่ 2 81 82 163  
ประถมศึกษาปีที่ 3 74 71 145  
ประถมศึกษาปีที่ 4 74 67 141  
ประถมศึกษาปีที่ 5 72 73 145  
ประถมศึกษาปีที่ 6 80 72 152  
รวมระดับอนุบาล และประถมศึกษา 545 502 1047  
มัธยมศึกษาปีที 1 71 96 167  
มัธยมศึกษาปีที 2 80 89 169  
มัธยมศึกษาปีที 3 79 87 166  
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 230 272 502  
รวมทั้งสิ้น 775 774 1549  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564