กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววนิดา แก้วนาหอ

นางวราภรณ์ สายคำหมื่น

นางสาวกวิศญาร์ อินสา

นางสาววราภรณ์ ขำมี

นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา

นางสาวนิภาวรรณ พงษ์พันธ์

นางสาวอำพร พริกนาค

นางสาวน้ำผึ้ง ทับชาวนา
ครู