กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววนิดา แก้วนาหอ

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี

นางสาววราภรณ์ โภชน์มาก

นางสาวกวิศญาร์ อินสา

นางสาววราภรณ์ ขำมี

นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา

นางสาวนิภาวรรณ พงษ์พันธ์

นางสาวอำพร พริกนาค