โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววนิดา แก้วนาหอ

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี

นางสาววราภรณ์ โภชน์มาก

นางสาวกวิศญาร์ อินสา

นางสาววราภรณ์ ขำมี

นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา

นางสาวนิภาวรรณ พงษ์พันธ์

นางสาวอำพร พริกนาค

นางสาวชนกานต์ แก้วต๊ะ
ครูผู้ช่วย