โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมวุฒิ ชื่นมี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววนิดา แก้วนาหอ

นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น

นายยศวัฒน์ จันทร์ดี

นางสาววราภรณ์ โภชน์มาก

นางสาวกวิศญาร์ อินสา

นางสาววราภรณ์ ขำมี

นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาวรรณ พงษ์พันธ์
ครู คศ.1

นางสาวอำพร พริกนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกานต์ แก้วต๊ะ
ครูผู้ช่วย