โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
คณะผู้บริหาร

นายสุริยัน ชัยพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรติยาภรณ์ ทองเนียม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐนันท์ เกตุโท
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.วรสกล เพชรทิม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชไมพร ศรีโสภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ