นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียนสะสม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียนสะสม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระเบียนสะสม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
          โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ("โรงเรียน") เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ใช้งานเว็บไซต์ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบายฯ") โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
          
โรงเรียนแนะนำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ที่ www.bannoenmaprang.ac.th/datashow_66687 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดใด ท่านสามารถติดต่อกับงานวิชาการ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ได้ที่ bannoenmaprang@gmail.com
          
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน และตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม ได้แก่
  • รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียน
  • ข้อมูลที่นักเรียนป้อนบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน หมู่เลือด วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ที่อยู่ รูปถ่าย
  • ข้อมูลจาก Facebook (กรณีเข้าสู่ระบบด้วย Facebook) ได้แก่ เลขประจำตัวผู้ใช้งาน อีเมล ชื่อผู้ใช้ และภาพประจำตัว
  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น IP Address, Web Browser ที่ใช้งาน ถูกเก็บบันทึกเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น คะแนนสอบ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งการบันทึกพฤติกรรม การดูแลนักเรียน การจัดทำสถิติ การประเมินผล การติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

ทั้งนี้ หากภายหลัง โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบและขอความยินยอม โดยให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์นี้ จะถูกใช้ภายในโรงเรียนเท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับคำยินยอม หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

โรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการเข้าถึง-แก้ไข-สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และการบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log   จัดก็บในระบบของผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนมี)

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนจะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไขปรับปรุง โรงเรียนจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไชต์นี้

กรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล / วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ / ผู้ควบคุมและสถานที่ทำการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอตรวจดูได้โดยติดต่อที่งานแนะแนว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง หรือผ่านทางอีเมล bannoenmaprang@gmail.com

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

โรงเรียนจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยการแจ้งการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ โรงเรียนจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ต้องปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้