โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี มณีนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า

ว่าที่ร.ต.วราพล มูลเมือง

นางชไมพร ดวงใน
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ปุราโต
ครูผู้ช่วย

นายพิษณุ ไทยสวน
ครู คศ.1

นางสาวสุปรางค์ ฝันนิมิตร