กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี มณีนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า

นางชไมพร ดวงใน
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.วราพล มูลเมือง

นางสดใส โขนชัยภูมิ

นางสาวกนกวรรณ ปุราโต

นายพิษณุ ไทยสวน
ครู คศ.1

นางสาวสุปรางค์ ฝันนิมิตร