กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี มณีนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า

นางชไมพร ดวงใน
ครู คศ.1

นางสดใส โขนชัยภูมิ

นางสาวกนกวรรณ ปุราโต

นายพิษณุ ไทยสวน
ครู คศ.1

นางสาวชลิตา ขอบบัวคลี่
ครู

นางสาวสุปรางค์ ฝันนิมิตร