ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 44) 15 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 67) 06 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 133) 24 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือก แผนการเรียนห้องเรียน SMT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 133) 24 มี.ค. 66
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ #สอบวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. #สนามสอบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง (อ่าน 157) 16 ก.พ. 66
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online (อ่าน 272) 15 พ.ย. 65
เสนอยื่นประมูลร้านขายอาหารในโรงเรียนบ้านเนินมะปราง (อ่าน 436) 17 ต.ค. 65
สรุปรางวัลการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (อ่าน 350) 27 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 401) 14 ก.ย. 65
รายละเอียดการจัดกิจกรรม E-Sport NP School รายการ The competition “ROV” 3rd (อ่าน 825) 10 ส.ค. 65
เกียรติบัตรระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 ประจำปี 2565 (อ่าน 699) 01 ส.ค. 65
ประกาศผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 (อ่าน 500) 22 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัคร ดาว เดือน ดาวเทียม เพื่อเป็นตัวแทนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol 2023 (อ่าน 483) 21 มิ.ย. 65
ยกเลิกกิจกรรมเข้าแถวหลังเลิกเรียน (อ่าน 447) 02 มิ.ย. 65
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 477) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง แยกห้องเรียน (อ่าน 493) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดแวว และกำหนดการสอบเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจปีการศึกษา 2565 (อ่าน 861) 15 มี.ค. 65
ผังงานแสดงการทำงาน X-ray ความถนัดพัฒนาสู่อาชีพ โดยใช้นวัตกรรม SPAMES Model (อ่าน 1010) 25 ก.พ. 65
X-ray ความถนัดพัฒนาสู่อาชีพ โดยใช้นวัตกรรม SPAMES Model (อ่าน 945) 25 ก.พ. 65
สอบออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 680) 11 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด (หลังช่วงเทศกาล 4-7 มกราคม 2565) (อ่าน 684) 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน 531) 24 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 2564-โรงเรียนบ้านเนินปราง(15 พ.ย.64) (อ่าน 520) 10 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 521) 10 พ.ย. 64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 503) 29 ต.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 457) 22 ก.ย. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 448) 03 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในรูปแบบ ON - Line ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 444) 31 ส.ค. 64
การวัดและประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 421) 05 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในรูปแบบ ON - Line ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 388) 29 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 364) 27 ก.ค. 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 641) 16 ก.ค. 64
คำสั่งสอบกลางภาคเรียน 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 550) 16 ก.ค. 64
ปิดสถานถึง 30 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 393) 01 ก.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา (อ่าน 400) 27 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำปีการศึกษา 2564 แยกห้องเรียน A และ B (อ่าน 459) 14 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ให้ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พุทธศักราช 2564 (อ่าน 463) 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พุทธศักราช 2564 (อ่าน 480) 10 มิ.ย. 64
แจ้งการปรับเปลี่ยนวันเรียนแบบสลับวันมาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 578) 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง กำหนด วันเปิด - ปิดภาคเรียน ปฏิทินการศึกษา และตารางเรียนชดเชย ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 (อ่าน 540) 31 พ.ค. 64
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 473) 20 พ.ค. 64
ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 536) 19 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 587) 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง การรับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน (อ่าน 657) 18 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ออกไปไม่มีกำหนด (อ่าน 729) 26 เม.ย. 64
กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับแก้ไข (อ่าน 605) 26 เม.ย. 64
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 525) 01 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (อ่าน 826) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (อ่าน 1056) 03 ม.ค. 64
เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1015) 25 ธ.ค. 63