โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน ชัยพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรติยาภรณ์ ทองเนียม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมคิด หาแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุมาลา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ปี