ปฏิญญาโรงเรียนบ้านเนินมะปรางสุจริต
ปฏิญญาโรงเรียนบ้านเนินมะปรางสุจริต