ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ตั้งอยู่เลขที่ 9 เทศบาลตำบลเนินมะปราง เขตปกครองท้องที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65190
หมายเลขโทรศัพท์ 055-399112 โทรสาร 055-399381
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ระยะทาง 54 กิโลเมตร จากจังหวัดพิษณุโลกระยะทาง 65 กิโลเมตร
มีพื้นที่ 17 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางเดิมตั้งอยู่ในวัดเนินมะปราง จัดตั้งโดยนายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับประชาชน เมื่อปี พ.ศ. 2482 โดยมีนายทอน กล่ำสามเรือน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีห้องเรียน 1 ห้องเรียน นักเรียน 30 คน
ปี พ.ศ. 2512 ย้ายจากวัดเนินมะปรางมาตั้งเป็นเอกเทศบนพื้นที่ 17ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2533 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2546 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง มีห้องเรียน19 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เปิดสอน


คำขวัญของโรงเรียน ปัญญา สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ปรัชญาประจำโรงเรียน “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” ิ
สีประจำโรงเรียน เขียว – ขาว
อักษรย่อของโรงเรียน น.ป.