โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเมวิภา​ แจ้ง​โพธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสดใส โขนชัยภูมิ

นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค

นายอัครเดช ศรีโสภา
ครูอัตราจ้าง