กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเมวิภา​ แจ้ง​โพธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค

นายอัครเดช ศรีโสภา
ครูอัตราจ้าง