โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2564 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3