วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารจัดการร่วมกับภาคีเครือข่าย
ครูมีความเป็นมืออาชีพ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


อัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

อัตลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มีวินัยในตนเอง