กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา วันเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ

นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นขจี

นางภัทรลดา บุญเนตร

นางสาวจันจิรา จันทร์สอน

นางสาวสุวรรณา น้อยอ่ำ

นางสาวภัทร์พิชชา ตรีเทพา

นางสาววรรณนภา นวลหล่ำ

นางสาววาฮีดา คาน