โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา วันเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ

นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นขจี

นางภัทรลดา บุญเนตร

นางสาววาฮีดา คาน

นางสาวจันจิรา จันทร์สอน

นางสาวสุวรรณา น้อยอ่ำ

นางสาวภัทร์พิชชา ตรีเทพา

นางสาววรรณนภา นวลหล่ำ