กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา วันเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภัสศรณ์ คำแหง
ครู

นางสาวศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ

นางพิมลพรรณ ศรีบุญ

นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นขจี

นางสาวจันจิรา จันทร์สอน

นางสาวภัทร์พิชชา ตรีเทพา

นางสาววรรณนภา นวลหล่ำ

นางสาววาฮีดา คาน