คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจินดา อินทร์แผลง

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง

น.ส.ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน

นางสาวจุฑามาศ ฮวบเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฌลารตี เสียงเย็น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปุณยนุช ยศปัญญา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกาญจนา ไทยสวน
ครูอัตราจ้าง