โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจินดา อินทร์แผลง

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวปิยะนุช อารีลักษณ์

น.ส.นิชา ซุยถัง

นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง

น.ส.ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน

นางสาววนิดา​ ธรรม​วัตร

นางสาวจิตรทวา พร้อมเพียง

นางสาววราภรณ์ หิรัญญิก

นางสาวปุญญิสา เกตุจันทร์

นางสาวศิวธิดา ขำทอง

นางสาวอาภาพร แก้วบุตร