คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจินดา อินทร์แผลง

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

น.ส.นิชา ซุยถัง

นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง

น.ส.ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน

นางสาววนิดา​ ธรรม​วัตร