โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางทศพร ท้วมทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์

นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์

วีรเทพ ชัยชนะ

นายพีระพล เทศเอม