กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางทศพร ท้วมทอง

นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์

วีรเทพ ชัยชนะ

นายพีระพล เทศเอม