กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางทศพร ท้วมทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์

นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์

วีรเทพ ชัยชนะ

นายพีระพล เทศเอม