โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ด้านการบริหารงานวิชาการ
สรุปรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 69409
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ให้ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พุทธศักราช 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.58 KB 86833
6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.41 KB 86757
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.49 KB 86965
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.9 KB 86932
3.2ประกาศให้ใช้มฐ.พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.05 KB 86709
3.1ประกาศให้ใช้มฐ.ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.12 KB 86839
2.2 ประกาศ ใช้มฐ.พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.92 KB 86931
2.1ประกาศ ใช้มฐ. ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.94 KB 86796
1.ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายและประกาศใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.5 KB 86639
รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.8 KB 87008
รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.29 KB 87079
ด้านการบริหารงานงประมาณ
บันทึกข้อความขอใช้เงินเพิ่ม 1686
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ-กิจกรรม 86744
ด้านการบริหารงานบุคคล
ทดสอบของครูพลอย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238 KB 62178
ด้านการบริหารงานทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1686
รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม 1686
บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงโครงการ 1686
บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม 1686
กลยุทธ์ รร กลยุทธ์ สพป พล 2 1686
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.91 KB 4491
แผนการดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 64 86839