โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sketchup RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 14346
แผนการดำเนินงานมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 48691
สอน python Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 922 KB 52451
ด้านการบริหารงานวิชาการ
SAR โรงเรียนบ้านเนินมะปรางปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.16 MB 16841
8.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.34 KB 51435
7.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.52 KB 51431
6.แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.49 KB 51431
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.27 KB 51434
4.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถำนศึกษำ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.78 KB 51433
3.ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.05 KB 51432
2.การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.04 KB 51431
1.กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.33 KB 51435
สรุปรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 122764
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ให้ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พุทธศักราช 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.58 KB 140191
รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.8 KB 140364
รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.29 KB 141035
ด้านการบริหารงานงประมาณ นโยบายและแผน
>สรุปกิจกรรมตามแผนโรงเรียน ปี 64 46353
>บันทึกข้อความขอใช้เงินเพิ่ม 55041
>บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ-กิจกรรม 140110
ด้านการบริหารงานทั่วไป
>รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 55041
>รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม 55040
>บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงโครงการ 55040
>บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม 55042
>กลยุทธ์ รร กลยุทธ์ สพป พล 2 55040
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.91 KB 57850
>แผนการดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 64 140196