ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sketchup RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 20758
แผนการดำเนินงานมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 55120
สอน python 58952
ด้านการบริหารงานวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.45 MB 818
SAR โรงเรียนบ้านเนินมะปรางปี 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.16 MB 23296
8.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.34 KB 57840
7.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.52 KB 57837
6.แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.49 KB 57841
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.27 KB 57841
4.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถำนศึกษำ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.78 KB 57841
3.ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.05 KB 57842
2.การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.04 KB 57848
1.กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.33 KB 57849
สรุปรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 129178
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ให้ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พุทธศักราช 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.58 KB 146607
รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.8 KB 146791
รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.29 KB 148045
ด้านการบริหารงานงประมาณ นโยบายและแผน
>สรุปกิจกรรมตามแผนโรงเรียน ปี 64 52765
>บันทึกข้อความขอใช้เงินเพิ่ม 61446
>บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ-กิจกรรม 146526
ด้านการบริหารงานทั่วไป
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 2565 2
คู่มือสำหรับผู้รับแจ้ง 1
คู่มือสำหรับผู้แจ้ง 0
คู่มือแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์ 0
คู่มือทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 0
คู่มือความปลอดภัยสถานศึกษา สพฐ 2
>รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 61450
>รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม 61447
>บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงโครงการ 61447
>บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม 61447
>กลยุทธ์ รร กลยุทธ์ สพป พล 2 61447
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.91 KB 64255
>แผนการดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 64 146604