ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และอีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุ้นให้สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2565 ณ อาคาร NP7 ห้องวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,11:39   อ่าน 32 ครั้ง